Två nya vindkraftparker i Östersjön år 2030

Njordr Offshore Wind är ett norsk-svenskt joint venture (Njordr AS och Vindkraft Värmland AB) som just nu planerar att bygga två vindkraftparker i Östersjön. Projekten heter Beta och Delta och tillsammans planeras de kunna ge 5,4 miljoner villors hushållsel under ett år. 

Vindkraft är het i dubbel bemärkelse, men oavsett om man är för eller emot är det ett förnyelsebart energislag och en viktig pusselbit i energiomställningen. All information nedan är tagen från www.njordroffshorewind.eu.

Projekt Beta 

Njordr Offshore Wind planerar en havsbaserad vindkraftspark i södra Östersjön. Vindparken kommer ligga ca 85 km öster om Simrishamn, ca 85 km sydost om Karlshamn och ca 48 km söder om Blekinges sydostligaste hörn (Torhamns Udde), och ca 63 km från Bornholm.

Beta-parken planeras bestå av upp till 240 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Produktionen el förväntas då vara upp till 14 TWh per år vilket motsvarar 2,2 miljoner villors hushållsel, om förbrukningen är 6 200 kWh per år (Energimyndigheten 2012). Vindkraftparken förväntas vara i drift kring år 2030.

Projekt Delta 

Njordr Offshore Wind planerar ännu en havsbaserad vindkraftspark fast i norra Östersjön. Vindparken är belägen ca 100 kilometer öster om Stockholm och ca 55 kilometer öster om Sandhamn.

Vindparken planeras att ha upp till 300 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Förväntad produktion från vindkraftparken är upp till 20 TWh per år vilket motsvarar 3,2 miljoner villors hushållsel, om förbrukningen är 6 200 kWh/år (Energimyndigheten 2012). Vindkraftparken förväntas vara i drift kring år 2030.

Fakta om vindkraftverk från Njordr offshore Winds hemsida: 

- Framtidens havsbaserade vindkraftverk kommer producera mycket energi. Ett enda vindkraftverk kommer enligt nuvarande prognoser producera uppemot 80.000-100.000 MWh per år 2030. Detta räcker till hushållsel till ca 15.000 hushåll.

- Vindkraftverk är driftsäkra. Statistik visar att moderna vindkraftverk har en tillgänglighet på över 98% i snitt vid de tillfällen när vinden är tillräckligt hög för att vindkraftverket ska producera el.

- Vindkraft ger mest energi när det behövs som mest. I Sverige blåser det betydligt mycket mer på vintern än på sommaren. Det är faktiskt så att vindturbinerna i genomsnitt ger dubbelt så mycket produktion under en genomsnittlig vintermånad jämfört med en sommarmånad. Dock kan man ju inte styra exakt när vinden blåser på kort tid. Där krävs tillgänglig reglerkraft. Sverige har relativt hög andel vattenkraft vilket är ypperligt att jämna ut dessa fluktuationer med.  Dessutom kan vattenkraften aktivt användas till att lagra energi i vid tillfälliga överskott.

- Vindkraft är miljövänligt. Faktiskt en av våra mest miljövänliga energikällor. Vattenfall har gjort en beräkning som visar på att all deras vindkraft i snitt har 12 g CO2 per kWh över sin livscykel, och att deras modernaste parker är nere i 6-7 g CO2 per kWh. Varje producerad kWh leder till en reduktion på 730 g CO2 per kWh eftersom elmarknaden knyter oss samman med europeisk elproduktion enligt analysgruppen (analys.se).

- Vindturbiner är energieffektiva. Den energi som går åt vid tillverkning en vindturbin återbetalas på 6-9 månader sett till en komplett livscykelanalys. Över sin förväntade livstid på 25 år producerar den därför ca 35-50 gånger mer energi än tillverkningen krävde. 

- Vindkraft är kostnadseffektivt och lönsamt. Kostnader för ny landbaserad vindkraft har beräknats av Energimyndigheten att ligga runt 36 öre per kWh, och har i flera år varit en av de få energikällor som går att bygga med dagens relativt låga elpris utan subventioner. Havsbaserad vindkraft är i dagsläget betydlig dyrare och ligger i spannet 60-70 öre per kWh men förväntas gå ner de närmsta åren. Detta drivs av främst två faktorer:

Större turbiner. Enligt amerikanska forskningsinstitutet NREL kan reducera kostnad per kWh med hela 23% baserat på 20 MW turbiner jämfört med 6 MW turbiner (utifrån 2019 år teknologi). 

Ökande volymer. Historisk sett ger varje fördubbling av total installerad kapacitet av nya teknikprisreduktioner på ca 7%. Den installerade effekten av havsbaserad vind spås mångdubblas under de närmsta åren.

- Vindkraft leder till lägre elpriser. Enligt Energimarknadsinspektionen har utbyggnaden av vindkraft sänkt elpriset med ca 3 öre per kWh på den svenska marknaden.

- Efter vindparkens livstid monteras turbinerna ner, 90% av materialet återvinns och marken återställs. För att få miljötillstånd från länsstyrelsen krävs att projektutvecklarna redan innan projektet visar hur de planerar nedmontering och efterbehandling av marken som nyttjats. Krav finns även på att ekonomisk säkerhet i händelse av konkurs eller liknande så att efterbehandlingen ändå genomförs.

All information ovan kommer från www.njordroffshorewind.eu.

Top